Mobbing ødelegger liv

Publisert av: tore.sandvik Publisert: 13. september 2023
Oppdatert: 13. september 2023
Lesetid: ca. 2 min

Anders Nordmo, Asker SV – innlegg i Budstikka 12.09.23

Ved skolestart er mange elever spente for en ny klasse eller en ny skole.

Andre har gruet seg til å begynne på skolen igjen for da venter utestenging, verbal og fysisk mobbing og en utrygg skolevei.

Vi vet at konsekvensene av mobbing er store helt inn i voksenlivet, noe som har blitt belyst når man har sett på mobbing i barnehager.

Vi kan ikke vedta oss ut av mobbeproblemene eller lage enda en temaplan. Kampen mot mobbing må tas hver dag, på hver skole og i hvert klasserom.

Fra kommunens side så er det profesjonelle lærere, skoleledere og barne- og ungdomsarbeidere som står i førstelinjen. Slik må det være.

I Asker har kontrollutvalgets forvaltningsrevisjon av skolenes arbeid med det psykososiale miljøet vist at det er mye man er god på, men også flere punkter hvor man klart må forbedre seg.

Blant forbedringspunktene er evaluering av skolens plan mot mobbing, men enda mer alvorlig er iverksettelse og dokumentasjon av aktivitetsplikten.

Antall saker som klages inn til statsforvalteren hittil i år er 25 saker. Det er et høyt tall, noe som det nye kommunestyret må ta fatt på.

Gjennom noen tiår har det vært forsket mye på mobbing, og en del ting har vært prøvd. I en lang periode har man blant annet prøvd ut diverse mobbeprogram, men i dag er resultatene av disse høyst omdiskuterte.

Nyere forskning, blant annet fra Ingunn Marie Eriksen fra Nova (Velferdsforskningsinstituttet ) og Selma Therese Lyng fra AFI (Arbeidsforskningsinstituttet), viser noen kjennetegn ved skoler som lykkes i kampen mot mobbing.

Deres funn er ganske tydelige. De peker på klasseledelse, relasjoner og lagbygging. Den tydelige voksne som leder, rollemodell og lagbygger.

Asker SV vil ha en skole som tar aktivitetsplikten på alvor, det må sies tydelig fra kommunestyret.

De voksne i skoler og barnehager skal ha kompetanse til å avdekke og iverksette tiltak mot mobbing. Hjelpeinstanser som arbeider inn mot skolene, skal styrkes.

Derfor sier SV nei til kutt i oppvekstsektoren.

I arbeidet mot mobbing skal kommunen engasjere lokalsamfunnet. Frivillige organisasjoner kan brukes som foredragsholdere, men enda viktigere er at de tilbyr sosiale nettverk for ungene.

Frivillige i idrett og kultur er trygge voksne som ser hva som skjer i barne- og ungdomsmiljøet, og kan gi skolen viktig informasjon.

I noen tiår har skolen beveget seg fra et dannelsesprosjekt, til en leverandør av arbeidstagere som skal ut i internasjonal konkurranse.

Det er på tide å gjenreise skolen som et sted hvor vi danner mennesker og setter av tid til relasjoner, lagbygging og medmenneskelighet.