Programmet

asker-sv-prog-2024-2027-finalLast ned

Kjære velger

Asker SV vil at Asker skal være en god kommune å leve i, både nå og i framtida. Her har vi trukket fram noe av det viktigste. 

SV ønsker at alle skal være med å påvirke. Vi jobber for at kommunale dokumenter og nettsider skal være lette å finne fram i. 

SV har politikk som omfatter alle samfunnsområder. Lurer du på noe mer enn du finner her? Oppsøk https://www.sv.no/

Godt valg!

 

Miljø og natur

Asker SV vil arbeide for å bevare kulturlandskapet og naturmiljøet. Mangfoldet i naturen må sikres. Myr og sammenhengende naturområder må bevares. Store sammenhengende skogsområder er viktige for å ivareta det biologiske mangfoldet. Insektdøden truer plantenes livs-syklus, og dermed menneskets eksistens. Livet i Oslofjorden er truet. Asker SV skal arbeide for tiltak som bidrar til å få artsmangfoldet til-bake både i Oslofjorden og på land.

SV vil 

• Bevare grønne arealer som grønne lunger og turområder 

• At landbruk-, natur- og friluftsområder ikke skal vike for privat eiendomsrett og særinteresser 

• Redusere forurensning fra lys, støy, plast og miljøgifter 

• Registrere og fjerne fremmede arter som truer annet liv, for eksempel stillehavsøsters og kanadagullris 

• Involvere innbyggerne i artsregistrering av truede planter, fugler og dyr

Biologisk mangfold, Holtnesdalen naturreservat, Hurum 

Strandsonen for alle

Asker har en kystlinje på ca. 190 kilometer. Den er under angrep. Nesten alle søknader om dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen blir innvilget. Det er registrert mer enn 1700 ulovlige bygg og anlegg. Omfanget er så stort at kommunen har vanskelig for å gripe fatt i problemet. 

SV vil 

• At allemannsretten og friluftsloven skal håndheves – strand og natur skal være tilgjengelig for alle 

• Jobbe for sammenhengende kyststi 

• At byggeforbudet i 100-metersbeltet håndheves. Ingen dispensasjoner i strandsonen, med unntak av prioriterte vekstområder 

• Tilbakeføre privatiserte arealer til allmennheten, og rette opp ulovlige inngrep 

• At økning av antall båtplasser skal skje ved utvidelse av allerede eksisterende havner

På tur i Årosmarka 

Ingen ytterligere nedbygging av dyrkbar mark og sårbare naturområder

Asker kommune har gode forutsetninger for matproduksjon. Sterk vekst i bolig- og næringsbygg legger stort press på landbruksarealene og annen natur. Det har ført til omfattende nedbygging av dyrket og dyrkbar mark. Det truer også arealer avsatt til idrett og friluftsliv, som Askerparken og Årosmarka.

SV vil 

• Stoppe all nedbygging av dyrket og dyrkbar mark 

• At nye boligområder legges til prioriterte vekstområder med tilgang til kollektivtransport. Presset på veinettet må begrenses 

• At næringsutbygging skal skje innen eksisterende områder for næringsbygg 

• Regulere sykehusarealene på Blakstad og Dikemark med sikte på bevaring av eksisterende naturmiljø

Samferdsel

Arealplanleggingen i kommunen må prioritere gode kollektivløsninger som verner om jordbruket, marka og landskapet. Det er viktig at hele kommunen bindes sammen med et godt kollektivtilbud, tilrettelegging for innfartsparkering og gjennomgående sykkelveier.

SV vil 

• Planlegge for alternativer til privatbilismen 

• Jobbe for at hele kommunen kommer innenfor én takstsone 

• Jobbe for bedre fremkommelighet for buss, spesielt på over- belastede strekninger som Slemmestadveien og Røykenveien 

Gode helse- og velferdstjenester skal gi like muligheter for alle 

Alle må ha nok å leve av

Verken store eller små mennesker har godt av å leve i fattigdom. Asker SV er særlig opptatt av å sikre barn en god oppvekst. Vi kjemper for gode tjenester og jobber for å øke sosialhjelpssatsen i Asker. Dette er en reell innsats mot barnefattigdom.

SV vil 

• Utvide den kommunale bostøtteordningen til å omfatte flere enn de som bor i bolig med bemanning 

• Heve normen for sosialhjelp 

• Øke antallet tilrettelagte arbeidsplasser

God psykisk helse for alle

SVs folkevalgte har jobbet aktivt for å bedre tilbudet innenfor psykisk helsevern, bl.a. psykiatrisk legevakt. Dette arbeidet skal følges opp i neste periode.

SV vil 

• At ungdom har en helsesykepleier de kan snakke med når de trenger det 

• Styrke kommunens behandlingstilbud til psykisk syke 

• Intensivere arbeidet med forebygging av selvmord – reell kompetanseheving for kommunens ansatte. Systematisk oppfølging etter selvmord/selvmordsforsøk 

• Øke tilskuddet til Fontenehuset 

• Arbeide for fortsatt behandlingstilbud på Blakstad sykehus og stoppe nedbyggingen av psykiatrien 

Gode tjenester for eldre

Det må satses mer på forebygging av sykdom og annen helsesvikt hos eldre. Råd, veiledning og helsefremmende tiltak prioriteres.

SV vil 

• Øke kapasiteten på ergoterapi og fysioterapi for å redusere ventetiden på opptrening og tilrettelegging 

• Øremerke en stilling for ambulerende audiograf som veileder personell og oppsøker mennesker med hørselsutfordringer 

• Opprette helsestasjoner for eldre i tilknytning til innbyggertorgene 

• At Asker blir et demensvennlig samfunn med et godt og variert dagtilbud 

• At brukere med langvarig oppfølging fra hjemmetjenestene får en fast kontaktperson

Berit Ås (95) og Anne Høie Guettler (21), den eldste og den yngste på lista vår 

Ulike barn, like muligheter!

SV ønsker å gi barn og ungdom like muligheter til deltakelse i samfunn, kultur og arbeidsliv. Oppvekstpolitikk må motvirke sosiale forskjeller. I barnehagen og grunnskolen legges mye av grunnlaget for resten av livet. SV vil arbeide for en inkluderende fellesskole.

Barnehage

Lek fremmer læring, og leken er også et mål i seg selv. SV heier på den frie leken i barnehagene.

SV vil 

• Styrke mangfoldet i de offentlige barnehagene og åpne for spesialisering i f.eks musikk, kultur eller natur 

• At barnehagene skal ligge i nærmiljøet og helst følge skolekretsene 

• At normen for lekeareal innendørs og utendørs følges 

• Rekruttere flere menn til å arbeide i barnehage 

Skole

I tillegg til å fremme læring, skal skolen utdanne reflekterte og aktive medborgere. Skolen er en arena for sosial og faglig læring. Det skal være trygt å gå på skolen.

SV vil 

• At skolene tilbyr fysiske lærebøker, i tillegg til digitale ressurser 

• Styrke utdanningstilbudet om natur- og miljøvern 

• At skolene skal tilby gratis skolemåltid 

• At alle elever i ungdomsskolen skal få demokratiopplæring på Utøya 

• At kommunen har god kompetanse i mottaksklasser, og at disse klassene har god kontakt med nærmiljøet og skolen 

• Få i gang forsøk med karakterfritt 8. trinn 

• Iverksette en forsøksordning med å fjerne orden- og oppførselskarakter i ungdomsskolen, etter dialog med den enkelte skole 

• Foreslå at enkeltelever og grupper i ungdomsskolen skal få muligheten til å ha deler av undervisningen som opplæring i bedrifter, uavhengig av rett til spesialundervisning

SFO er en viktig del av skolehverdagen

SV vil 

• Tilby varierte og gratis aktiviteter 

• At kulturskoleaktiviteter tilbys i SFO 

• Tilby leksehjelp 

• At søskenmoderasjon beregnes på tvers av SFO og barnehage 

Kultur- og fritidstilbud til barn og unge

Alle barn og unge skal ha like muligheter til læring, mestring og deltakelse.

SV vil 

• Styrke kulturskolen og arbeide for å redusere ventelistene 

• Utvide tilbud om øvingslokale 

• Styrke det kommunale fritidstilbudet til ungdom 

• Finne en god modell for aktivitetsstøtte for ungdom opp til 18 år 10 

Bolig til alle

Bolig er en menneskerett og et politisk ansvar, det skal ikke være et spekulasjonsobjekt. 

Gjennom god regulering av boligsektoren vil Asker SV jobbe for bolig til alle. Kommunen har et spesielt ansvar for at mennesker med gjennomsnittlige og lave inntekter kan skaffe seg bolig. 

Boligene skal være tilgjengelige der folk arbeider og går på skole, og skal være tilgjengelig for alle hele livet. Det betyr at reglene for universell utforming håndheves ved nybygging, og at kommunen stiller med rådgivning ved behov for tilrettelegging og ombygging av bolig. Asker har vedtatt konseptet «morgendagens generasjons-samfunn», og SV slutter seg til denne idéen. 

Boligsektoren består av den store, kommersielle markedsbaserte boligsektoren av eie- og leie-boliger, den mye mindre offentlige boligsektoren retta mot de vanskeligstilte og den tredje boligsektor med stort innslag av ikke-kommersiell boligbygging.

SV vil 

• At offentlig boligsektor skal bestå av tilstrekkelig antall utleie boliger, integrert i vanlig boligmasse 

• At kommunen benytter de ordningene som finnes i Husbanken 

• At markedsbasert leie avvikles i kommunale boliger

Boligdrømmen i den store,markedsbaserte boligsektoren ?

Den tredje boligsektor – for bærekraftig samfunnsutvikling

Den tredje boligsektor ligger mellom de to andre. Dette er en ikke-kommersiell boligsektor som skal bidra til rimelige boliger til de som ikke har råd til eller ønsker å kjøpe bolig i markedet. Asker SV prioriterer denne sektoren.

SV vil 

• At det skal finnes rimelige leieboliger med ubegrenset leieperiode 

• At det skal legges til rette for flere leie- til eie-løsninger 

• Stille krav til utbygger om min. 25 % i alle nye prosjekter skal være rimelige boliger 

• Opprette et kommunalt tomte- og boligbyggeselskap 

• Prioritere borettslag og stiftelser som går for ikke-kommersielle løsninger 

• Planlegge for deling av felles-ressurser der dette er hensiktsmessig 

• Sørge for veiledning og tilrettelegging for grupper som vil prøve ut nye konsepter

Et aktuelt pilotområde for utvikling av 3. boligsektor er tidligere Dikemark sykehus. Foto fra Asker biblioteks lokalsamling.

Grunnfjellet må være solid

Kritiske forutsetninger for at kommunen skal kunne levere gode tjenester til sine innbyggere på alle områder, er tilstrekkelig kompetente medarbeidere og en sunn og kontrollert økonomi.

Nok kvalifiserte ansatte

Gode medarbeidere er basis for gode tjenester. Rekruttering er viktig, og det må være mulig å etablere seg i Asker med normalinntekt. Like viktig er det å beholde de vi har. Det er avgjørende at alle ansatte har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse til å utføre en god jobb. Tilfeldige vikarer er en kvalitetsrisiko.

SV vil 

• Ha tilstrekkelig grunnbemanning i faste stillinger i alle virksomheter. En overvekt av stillingene skal være hele, men det kan i noen grad legges til rette for ønsket deltid 

• At virksomhetsområdene skal ha en vikarpool med fast ansatte vikarer. Tilkallingsvikarer uten faste avtaler skal avvikles 

• At midlertidige stillinger skal begrenses til midlertidige oppgaver 

• At alle ansatte regelmessig skal få oppdatert kunnskap og kompetanse 

• At kommunen gir støtte til videreutdanning mot bindingstid 

• At det lages en strategi for å opprettholde trygge arbeidsplasser. Vold mot ansatte må følges opp 

Kommunen må utnytte sitt inntektspotensiale

Gode tjenester koster penger. Kommunen er i en presset økonomisk situasjon, bl.a. som følge av store investeringer. Større investeringer innenfor vann/avløp og flere miljøtiltak ligger foran oss. Høy gjeld, økte rentekostnader og høye energikostnader legger press på økonomien. Dette vil ramme alle virksomhetsområder, også velferd og oppvekst. Et nytt system for kommunefinansiering er ikke ventet å favorisere store kommuner som Asker.

SV vil 

• At kommunen tar ut det inntektspotensialet som ligger i å innføre eiendomsskatt 

• At eiendomsskatt utredes i 2024

Lovpålagte tjenester skal drives i offentlig regi

SV mener sentrale velferdstjenester finansiert med offentlige midler, skal drives som offentlige virksomheter. Transaksjonsomkostninger ved utlysing av anbud, kontraktsinngåelser, kontraktsoppfølging og tilsyn er betydelige, i tillegg til at tidsbegrensede avtaler ikke legger til rette for god kompetanseoppbygging og bevaring.

SV vil 

• At nye virksomheter innenfor lovpålagte velferdstjenester etableres i kommunal regi 

• At private virksomheter på dette området overtas av kommunen. I noen tilfeller kan ideelle organisasjoner være en god løsning 

Flyktninger

Det gode arbeidet med integrering av flyktninger må fortsette, slik at flyktningene opplever seg verdsatt.

SV vil 

• At flyktninger får god språkopplæring og får brukt sin kompetanse 

• At kommunen skaper arenaer for kulturutveksling i lokalmiljøet 

• Øke den flerkulturelle kompetansen og traumekompetansen hos kommunens ansatte