Bevaring av strandsonen – en appell for allemannsretten

Publisert av: tore.sandvik Publisert: 26. april 2024
Oppdatert: 26. april 2024
Lesetid: ca. 2 min

Bevaring av strandsonen – en appell for allemannsretten

Innlegg i Budstikka 25.04.24 (Innlegget er skrevet av Ståle Botn, men publisert og underskrevet av Tore Sandvik etter avtale med Ståle)

Strandsonen representerer en av våre mest dyrebare naturressurser, et grensesnitt der land møter vann og skaper en unik og verdifull økologisk sone.

Dessverre er denne verdifulle kyststripen stadig under angrep fra ulovlig bygging og utvikling, til tross for en tydelig lovgivning som er utformet for å beskytte den.

Det er på tide at vi som samfunn følger loven og slutter å tillate dispensasjoner og unntak.

Allemannsretten, prinsippet om at alle har rett til å ferdes og oppholde seg fritt i naturen, er en av hjørnesteinene i vår nasjonale identitet.

Denne rettigheten er ikke bare viktig for vår fysiske helse og trivsel, men den spiller også en avgjørende rolle i å opprettholde vårt forhold til naturen og vår forståelse av dens verdi.

Når vi tillater bygging i strandsonen, undergraver vi ikke bare denne rettigheten, men vi rokker også ved grunnlaget for vårt felles bånd med naturen.

Kommuner rundt om i landet har altfor ofte gitt etter for kortsiktige økonomiske insentiver eller private interesser ved å gi dispensasjoner og tillate byggeprosjekter i strandsonen.

Dette skjer til tross for at vi vet at slike inngrep kan ha alvorlige konsekvenser for økosystemene.

Det er på tide at vi setter en stopper for denne praksisen og krever at kommunene tar sitt ansvar på alvor, de skal beskytte våre naturressurser.

Bevaringen av strandsonen handler ikke bare om å sikre en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner, men også om å bevare det som gjør vårt land unikt og verdifullt.

Vi må stå sammen om å kreve en strengere håndheving av lover som beskytter strandsonen, og fjerne ulovlige stengsler.

Bare da kan vi sikre at våre kyster og innsjøer forblir til glede og nytte for alle.

La oss stå opp for allemannsretten og forplikte oss til å bevare vår unike naturarv for fremtidige generasjoner.