Å bo trygt hjemme må være en mulighet for alle

Publisert av: tore.sandvik Publisert: 29. juli 2023
Oppdatert: 01. august 2023
Lesetid: ca. 2 min

En hensiktsmessig bolig er viktig for alle., skriver Anne-Britt Wengen i dette innlegget i Røyken og Hurums Avis.

De fleste av oss ønsker å bli boende hjemme, men mange har ikke råd til å skaffe seg en hensiktsmessig bolig.

Stortingsmelding 24 -2022-23, med undertittel «Bu trygt hjemme», vil at det skal tilrettelegges for at vi som er de store etterkrigskullene og dagens eldre, skal kunne bo hjemme så lenge mulig. Rapporten «Eldres boligbehov 2023» som kom i mai, laget av Ipsos for Huseierne og Pensjonistforbundet, tyder på at de fleste av oss mener det er en god strategi. 9 av 10 sier i denne undersøkelsen helt eller delvis enige i at de ønsker å bo hjemme lengst mulig. De viktigste rådene til de som utformer framtidens boliger for eldre er

Fellesarealer/-fasiliteter/sosialt samvær

Sentral beliggenhet, nært sentrum/offentlig kommunikasjon/butikker etc.

At det meste/viktigste er på ett plan.

Asker er ikke en dårlig kommune å bli gammel i. Det er konkrete planer om å øke antall sykehjemsplasser, og det er erkjent at volumet på hjemmetjenester må øke. Knutepunktstrategien, med boliger nær servicetilbud og offentlig kommunikasjon, er på plass. Nye boliger har i hovedsak livsløpsstandard, og det er stadig flere prosjekter med fellesarealer og tilrettelegging for sosialt samvær. Hvis du har penger nok, er mulighetene brukbare.

Men hvis du ikke er så rik? Prisen på en hensiktsmessig, sentral bolig er høy. I undersøkelsen sier nesten 1 av 4 at de ikke tror de vil ha råd til å kjøpe boligen de ønsker seg med tanke på beliggenhet, størrelse og bokvalitet. Stortingsmeldingen farer over denne problemstillingen med harelabb. All skal fortsatt eie bolig, medisinen er flere startlån til eldre og gjennomgang av en bostøtteordning der i dag bare 10 prosent av de som mottar støtte eier boligen sin. Noen kommuner, også Asker, har en kommunal bostøtte som supplement. Her omfatter den imidlertid bare mennesker som bor i bolig med bemanning.

I undersøkelsen svarer et flertall at det er viktig å bo i eiet bolig, men det er 20 prosent som sier at det ikke er viktig. En del vil gjerne bo i leid bolig – men det må være langsiktighet og trygghet i leieforholdet.

Asker SV vil jobbe mye med boligpolitikk i kommende fireårsperiode. Vi ønsker at den kommunale bostøtten skal utvides slik at flere inkluderes. Vi ønsker en offentlig boligsektor med tilstrekkelig antall utleieboliger med langsiktige og forutsigbare kontrakter, integrert i vanlig boligmasse. Å bidra til utvikling av en tredje ikke-kommersiell boligsektor som skal bidra til rimelige boliger til de som ikke har råd til, eller ønsker, å kjøpe bolig i markedet, vil være en sentral oppgave.

En hensiktsmessig bolig er viktig for alle. Å planlegge for en tilværelse med høy sannsynlighet for funksjonsnedsettelse og mindre mobilitet, stiller imidlertid ekstra krav. Aldersvennlige boliger tilgjengelig for alle som ønsker det, er en forutsetning for å lykkes med å legge til rette for en verdig alderdom, der alle som ønsker det blir boende hjemme lenger.